شنبه 16 آذر 1398

دفتر فرماندار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:40 بازدید: 1695
  • تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد
  • پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همكاران
  • راهنمایی ارباب رجوع
  • جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان
  • رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات
  • پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه
  • ارجاع كارها قبل از وقت اداری به واحدها
  • در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
  • دسته بندی و مرتب كردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
  • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی