امور اجتماعی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:52 ویرایش : ‎1394/04/17 13:00 بازدید: 1507

شرح وظایف

 • بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان
 • تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه
 • تحقیق پیرامون مسائل و مشكلات و آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع آن ها
 • بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعی
 • بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
 • بررسی شكایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها
 • پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی
 • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات
 • برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات
 • تهیه شناسنامه انتخاباتی
 • شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و كنترل انتخابات به فرماندار
 • استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم
 • تكمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان
 • مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات كشوری در شهرستان
 • مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات كشوری
 • تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذكور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی
 • تهیه گزارش از كارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه
 • پیگیری و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا
 • دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، كمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی