پنج شنبه، 08 مرداد 1394 Persian (Iran) English (United States)
Web Content Display

هاي عمراني در دست اجراي شهرستان درهفته دولت 89

رديف
عنوان پروژه
تاريخ شروع
تاريخ پايان
كل اعتبار پروژه
آدرس/شهر/بخش/دهستان
مجري
درصدپيشرفت
1
سالن 1200     نفر ه ورزشي
86
89
18500 ميليون ريال
سياهكل - بلوار ديلمان
تربيت بدني
100
2
دبستان 5 كلاسه
88
89
1300ميليون ريال
سياهكل - رو ستاي خرارود
آموزش و   پرورش  
100
3
گازرساني دهبنه
88
89
1720ميليون ريال
سياهكل رو ستاي دهبنه
شركت گاز
100
4
گازرساني به رو ستاي بيدرون
88
89
2423ميليون ريال
سياهكل رو ستاي بيدرون
شركت گاز
100
5بهسازي و آسفالت راه ليش 8989800ميليون ريال سياهكل- رو ستاي ليش

راه           رو ستايي

100
6بهسازي و آسفالت راه اشكجانپهلو 8989700ميليون  ريالسياهكل- رو ستاي اشكجانپهلو  راه           رو ستايي 100
7بهسازي و آسفالت راه  ملكرود 8989600 ميليون ريال سياهكل- رو ستاي ملكرودراه          رو ستايي 100
8تامين آب شرب فاز دوم مجتمع چالكسراكي89891000ميليون ريال سياهكل- رو ستاي ليش آبفار100
9زير  سازي و آسفالت كوچه هاي  شهر سياهكل89899000ميليون ريال سياهكل شهرداري سيا هكل 100
10موزائيك  كاري خيابان فارابي  و آل بو يه 8989300 ميليون  ريال سياهكلشهرداري سياهكل 100
11استخر سيد     وار ستان 8989350 ميليون ريال سياهكلشهرداري سياهكل 100
12افتتاح3 خا نه مدد جو (ليش)8989565 ميليون ريال سياهكل- رو ستاي ليشكميته امداد  سياهكل 100
13افتتاح خا نه    مدد جو        (كرف پشته )8989140 ميليون ريالسياهكل- رو ستاي كرف پشته كميته امداد  سياهكل 100
14جدول  گذاري      و آ سفالت  روستاي  خرارود 89891673 ميليون سياهكل- رو ستاي خرارود بنياد مسكن 100
15 BTS نصب و راه اندازي سايت  باند 1800 88 891300ميليون ريال   سياهكل مخابرات  100
16  BTS نصب و راه اندازي سايت  باند 1800(پارك  آبي سياهكل) 8889  1300 ميليون  ريال  سياهكل  مخابرات 100
17 برق رساني به  رو ستاي گاوكل  8889  806 ميليون ريال  سياهكل- رو ستاي گاو  كول  اداره برق  100
19  برق رساني به  رو ستاي گلستانسرا  88 89 1250ميليون ريال سياهكل رو  ستاي گلستانسرا   اداره برق  100
20 گاز رساني  به  رو ستاي چفلكي 88 89 610ميليون  ريال سياهكل- رو ستاي چفلكي   اداره  گاز  100
21 افتتاح سالن  ورزشي  چند منظوره  ديلمان 86 89 3350 ميليون  ريال  سياهكل- ديلمان  تر بيت بدني  100
22 افتتاح  شر كت  كيميا گستر  ديلمان (خرمرود )88  89 1400 ميليون ريال  سيا هكل-  ديلمان  اداره تعاون  100 
23 شر كت تعاوني  حمل و نقل  بار المهدي  89 -- سياهكل اداره تعاون   100
24 رسيدگي به مزار شهيد  رو ستاي گولك 89  8978 ميليون ريال   سيا هكل-  ديلمان  بنياد  شهيد  و آبفار  100 
25 افتتاح شر كت تعاوني  مجتمع  صنعتي  و معدني گرا نيت  جليسه 86  89  1900ميليون ريال   سيا هكل-  ديلمان  اداره تعاون   100
26 اصلاح  شبكه آب شرب  رو ستاي پيشكليجان 88 89  800ميليون ريال   سيا هكل-  ديلمان  آبفار 100 
27 اصلاح  شبكه آب  شرب         رو ستاي     هفت  بند 88 89  150ميليون ريال   سيا هكل-  ديلمان  آبفار 100 
28انتقال آب  به      رو ستاي  ملو مه 8689 300ميليون ريال  سيا هكل-  ديلمان آبفار 100
29آسفالت خيابان  اصلي شهر  88 89 2280 ميليون ريال ديلمان شهر داري ديلمان 100
30افتتاح نماز خا نه  هشتم  شهر يور ديلمان 8889  650 ميليون ريالديلمان   آموزش و پرور ش  ديلمان 100
31افتتاح 3 واحد مسكو ني مدد جو يان 88 89 400ميليون ريال   ديلمان كميته امداد ديلمان 100
32كلنگ زني  48 واحد مسكو ني مدد جو يان  89 78 ميليون ريال  ديلمان   كميته امداد ديلمان  100 
33افتتاح  نماز خا نه  مدر سه شهيد آو يني 88  89220ميليون   ريال   ديلمان آموزش و پرور ش  ديلمان  100 
34احداث  و تعميق  استخر لور  8989  350ميليون ريالديلمان  جهاد كشاورزي   100

 

فناوري اطلاعات استانداري گيلان